FREMSTILLING AF MANIPULERET SEKSUELT MATERIALE UDEN SAMTYKKE SKAL VÆRE ULOVLIGT I DANMARK

Digitalt Ansvar Kontaktperson:
Andrea Nielsen
ani@digitaltansvar.dk

Læs vores anbefaling om at kriminalisere fremstilling af MSM uden samtykke her

Efter der blev delt MSM af Taylor Swift på det sociale medie X, har der været øget fokus på spredning af MSM uden samtykke. Digitalt Ansvar har dokumenteret, hvordan søgemaskinerne bl.a. medvirker til at øge udbredelsen af MSM. Der er tale om et voksende problem og en overgrebsform, der har store konsekvenser for ofrene, der hovedsageligt er kvinder.

Storbritannien tager nu initiativ til at kriminalisere fremstilling af MSM. EU arbejder også på lovgivning, der pålægger medlemsstaterne at kriminalisere fremstilling og manipulation af billeder og videoer, der afbilder andre i seksuelle aktiviteter, de ikke har deltaget i.

Der bør tages initiativ til bedre beskyttelse af ofre for uberettiget fremstilling og deling af MSM. I Danmark er det ulovligt at dele, men ikke at fremstille MSM uden samtykke.

Digitalt Ansvar foreslår, at der indføres en bestemmelse i straffeloven, der kriminaliserer fremstilling af manipuleret seksuelt materiale uden samtykke fra den afbildede.

Anbefalingen støttes af Børns Vilkår, Sex og Samfund, Kvinderådet, Offerrådgivningen, LOKK og Søstre mod vold og kontrol.

Hvorfor skal fremstilling af MSM uden samtykke være ulovligt?

_01 Fremkomsten af MSM vokser eksplosivt  

Internettet flyder over med MSM, og der er opstået en industri for fremstilling, distribution og forbrug af MSM, hvor både producenter og hosting-hjemmesider tjener penge på MSM. Antallet af nye videoer med MSM er steget eksplosivt, og søgemaskiner, som Google og Microsoft Bing, gør intet for at forhindre folk i at finde materialet via deres tjenester. I takt med at kunstig intelligens hele tiden forbedres og bliver lettere at bruge, er det også en tendens, der ikke stopper af sig selv. Forordningen om digitale tjenester (DSA) pålægger digitale tjenester at håndtere ulovligt indhold. MSM, der deles uden samtykke, er ulovligt, men kan være svært at få fjernet igen. I sager om MSM kræver det ofte, at ofrene selv bekræfter over for tjenesterne, at der er tale om uberettiget deling, hvilket placerer en stor byrde på den enkelte. Derfor bør fokus ikke kun være på deling af MSM uden samtykke, da skaden allerede er sket, når materialet er delt. Da meget MSM fremstilles uden den afbildedes samtykke, har den enkelte ikke mulighed for at modsætte sig at blive afbildet eller senere hen, at materialet deles. Derfor bør MSM kun lovligt kunne fremstilles med samtykke fra den afbildede. MSM bør derfor deklareres med et tydeligt samtykke til fremstilling fra den afbildede, før det kan betragtes som lovligt materiale.

_02 MSM er kønsbaseret digital vold  

MSM kan fremstilles ved at placere ofrets ansigt på en eksisterende persons krop, der fremstår i en seksuel situation (fx en pornoskuespiller). MSM kan også fremstilles ved brug af kunstig intelligens, der er ”trænet” på billeder af ofret og/eller af andre personers kroppe. I langt de fleste tilfælde har hverken ofret, hvis ansigt anvendes, eller den person, hvis nøgne krop bruges, givet deres samtykke til at blive afbildet. De færreste vil nok argumentere for, at det er forkert eller skal være kriminelt at fantasere om sex med andre personer, hvilket også sker uden samtykke. Men MSM uden samtykke er ikke en uskyldig fantasi, men derimod materialiserede og delbare billeder og videoer. Private seksuelle fantasier kan ikke reproduceres eller deles på samme måde eller i samme omfang som MSM. MSM er en form for kønsbaseret digital vold og chikane, der især har kvinder som ofre. Udover at den afbildede bliver offer, har det også skadelige samfundsmæssige effekter i form af såkaldte ”silencing effects”. MSM bliver således brugt til at ydmyge kvinder, der fx er offentlige personer, politisk aktive eller arbejder som journalister eller dommere. Formålet kan være at ”lukke munden på” offeret, afskrække, især kvinder, fra at deltage i den offentlige debat eller true kvinder ved at fremstille dem i udsatte seksuelle sammenhænge.

_03 Et vigtigt signal

Hvad personer foretager sig af kriminelle aktiviteter på deres egen mobil eller pc kan være svært at opdage og efterforske for politiet. Derudover kræver efterforskning af sager om digitale krænkelser og IT-kriminalitet, at politiet har de nødvendige ressourcer. Derfor kan det være svært at håndhæve lovgivning om kriminalisering af fremstilling af MSM uden samtykke.

En lovændring vil dog sende et klart signal om, at fremstilling af MSM uden samtykke er uacceptabelt. Dette initiativ er vigtigt for at sikre, at personer ikke portrætteres og deles i intime og seksuelle situationer mod deres vilje. Det er desuden vigtigt, at der tages skridt, da MSM i dag spredes i vidt omfang og er vanskeligt at få fjernet igen.

Hvad er manipuleret seksuelt materiale (MSM)?

Seksuelt manipuleret materiale (MSM) er kunstigt skabt eller manipuleret billed-, video-, tekst- eller lydmateriale, der fremstiller en eksisterende person i en seksuel situation, som den pågældende ikke har deltaget i. Fænomenet omtales ofte som ”deepfakes” eller ”deepfake porn”.

Digitalt Ansvar anvender ikke ”deepfakes” eller ”deepfake porno”, da de ikke er retvisende for det skadelige fænomen, som MSM i realiteten er. “Deepfake porn” er ikke pornografisk materiale i traditionel forstand, men materiale, der oftest er lavet uden samtykke fra den afbildede. Derudover stammer ”deepfake” fra navnet på en Reddit-bruger, der introducerede og populariserede manipuleret seksuelt materiale. Ved at bruge ”deepfakes” eller ”deepfake porn” krediteres ophavsmanden til et skadeligt fænomen. Endelig henviser ”deepfake” eller ”deepfake porn” til teknologien “deep learning”.

Hjælp til digital vold